Pixiu Bead ปี่เซียะ

PS-371

1,350.00 ฿ 

Pixiu Bead ปี่เซียะ
Pixiu Bead ปี่เซียะ
Pixiu Bead ปี่เซียะ
Pixiu Bead ปี่เซียะ
Pixiu Bead ปี่เซียะ

LUCKY CHARMS COLLECTION
STERLING SILVER BEAD 

ปี่เซียะ หนึ่งในสัตว์มงคง 9 ชนิดของจีน เชื่อกันว่าหากผู้ใดได้บูชาหรือสวมใส่จะช่วยดึงดูดโชคลาภ การค้าขาย กิจการรุ่งเรือง ช่วยเก็บทรัพย์ไม่ให้รั่วไหล

貔貅; píxiū; P'i-hsiu 
The Pixiu helps to increase luck, to bring wealth, fortune, money, especially in trading. Rubbed the right way to get good results. 

W 11 mm. X L 16  mm. X H 16  mm.


Pixiu Bead ปี่เซียะ
Pixiu Bead ปี่เซียะ
Pixiu Bead ปี่เซียะ
Pixiu Bead ปี่เซียะ
Pixiu Bead ปี่เซียะ

Similar Products